Bảng giá dịch vụ

STT Tên dịch vụ Giá tiền
1 Nhóm máu ABO 49.000 VNĐ
2 Tổng phân tích máu 18 chỉ số: 49.000 VNĐ
3 Tổng phân tích máu 25 chỉ số: 55.000 VNĐ
4 Nhóm máu Rh 69.000 VNĐ
5 Hàn răng sữa sâu ngà (01 răng) 100.000 VNĐ
6 Tổng phân tích máu 32 chỉ số : 129.000 VNĐ
7 Huyết đồ 150.000 VNĐ
8 AMH DxI800 850.000 VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến